Bác Hồ

Lớn lên vào lúc nước lâm nguy
Tài trí hơn người Bác ra đi
Tìm đường cứu nước đầy gian khổ
Bồi bàn, phụ bếp sá thân chi
Ngoại bang xâm lược dân kêu cứu
Yêu nước thương nòi cốt tâm ghi!
Cách mạng mùa thu trời bừng sáng
Ca khúc khải hoàn Bác "vinh quy"!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét