Sao lại nói không?

Có lúc xếp hàng, có lúc không...
Cũng là chuyện lớn của non sông
Đâu phải sống lâu là "lên lão"?
Trẻ người, tài, đức phải cậy trông!
Xếp hàng cảnh tượng thời bao cấp
Ngày nay ai dám nói rằng không?
Quán phở gia truyền đâu cân nhắc
Sáng sáng tinh mơ vẫn "rắn, rồng"!


0 nhận xét:

Đăng nhận xét