Thế vẫn chưa đủ

Một vợ ba con với một trai
Đời sông trung lưu, vẫn mơ hoài...
Mơ sao đất nước nhanh phát triển
Luật pháp nghiêm minh chẳng kém ai...
Diệt trừ tham nhũng đang đục khoét
Sớm có minh quân đủ đức, tài
Công quyền bộ máy không nhũng nhiễu
Trong tựa nước nguồn sáng sớm mai!


04/06

0 nhận xét:

Đăng nhận xét